Gif: Lazio thắng nhờ s ự hỗ trợ của mozzari và chuyền bóng của dê .

5